Kids

Gedragscode ouders

We verwachten van ouders dat zij respectvol omgaan met de kinderen en de medewerkers van het kindcentrum. We verwachten dat de ouders achter de uitgangspunten en doelstellingen van ons onderwijs staan en dat zij de regels van de school respecteren. Wij verwachten een voorbeeldrol.
Wat de school van de ouders verwacht

Als ouders als begeleider naar excursies en uitjes meegaan, dan verwachten wij dat de ouders zich gedragen als een medewerker van de school. Kinderen zien volwassenen die hen begeleiden vaak als een juf of meester. Ouders vervullen, net als leerkrachten, een voorbeeldfunctie voor de kinderen.

 

Ook verwachten wij van ouders dat zij betrokken zijn bij hun kind en bij de school en dat zij de ouderavonden bezoeken. Wij informeren u over belangrijke zaken op school. Zijn er gebeurtenissen thuis die van belang zijn, dan stellen wij het op prijs dat de ouders ons informeren. We gaan ervan uit dat school en ouders zoveel mogelijk samenwerken met als doel educatief partnerschap te stimuleren: het optimaliseren van de schoolprestaties van het kind. Als ouders zich zorgen maken of wanneer ouders het gevoel hebben dat de school dingen niet juist doet, rekenen we erop dat ouders dit met ons bespreken. De leerkrachten zijn voor ouders een eerste aanspreekpunt. Ouders kunnen bij hen terecht als ze informatie willen, als ouders zich zorgen maken of als ouders suggesties hebben. Daarnaast kunnen ouders ook altijd terecht bij de directie, de intern begeleider of de vertrouwenspersoon. Ouders kunnen daarvoor een afspraak maken.

 

Regels die voor onze kinderen, onze medewerkers en onze ouders gelden zijn de Positive Behavior Support regels. Positive Behavior Support focust zich op het geven van aandacht aan dat wat goed gaat. Wij besteden vooral aandacht aan observeren, complimenteren en corrigeren. Bij ons geldt in de omgang met elkaar NIET het recht van de sterkste, maar:

  • Heb ik interesse in de ander?
  • Begrijp ik de ander?
  • Vraag ik om op heldering, als ik gedrag niet begrijp?
  • Kan ik het zeggen, als ik iets niet wil?
  • Ken ik de ander?
  • Vertel ik over mijzelf en wat mij bezig houdt?
  • Praat ik met anderen in plaats van over anderen?

De regels zijn kort en bondig; je loopt rustig, je praat rustig, je werkt rustig, je let op jezelf, blijft van elkaar af en je bent vriendelijk tegen elkaar.

 

Contacten bij problemen

Op school gaan veel dingen goed, maar soms kunnen er problemen ontstaan over de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het spelen van de kinderen op het plein, de gang van zaken in de groep, hoe tegen pesten wordt opgetreden, enz. Een verschil van mening/inzicht kan geen kwaad als er maar over wordt gesproken met de juiste personen. In dat geval maakt u een afspraak met de leerkracht. Als problemen niet naar tevredenheid worden opgelost, kunt u de hulp van de directeur inroepen. Samen zullen we ons uiterste best doen om een goede oplossing te vinden.

 

Soms zit het u misschien zo hoog, dat u meteen naar school wilt komen. Daar hebben wij begrip voor, maar meldt u wel eerst bij de directie.

We willen voorkomen dat u uw boosheid uit in het bijzijn van anderen. Een veilig schoolklimaat staat voor ons centraal.

Intimidatie of bedreiging wordt daarom ook nooit getolereerd. Dan wordt de betreffende persoon verzocht direct de school te verlaten en wordt er aangifte gedaan bij de politie. In situaties waar er een conflict over een kind of handelwijze van de school is ontstaan, mag verwacht worden dat daar op respectvolle wijze met elkaar over wordt gesproken. In het geval dat ouders dit niet nakomen, worden zij in eerste instantie daarop aangesproken. We proberen altijd met de ouders het gesprek aan te gaan.

 

Bij ernstige overtredingen of herhaling kan de directeur de toegang tot de school aan de betreffende ouder ontzeggen.

De ontzegging kan maximaal 6 maanden duren, waarna opnieuw een besluit wordt genomen over het al dan niet toelaten van de betreffende ouder/verzorger.

Een ontzegging van de toegang aan een ouder/verzorger wordt naast mondeling, altijd schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de betreffende ouder of verzorger. Een afschrift gaat naar het bestuur en de MR.

 

Als het gedrag van de ouder/verzorger niet verbetert, wordt het protocol schorsen/verwijderen in gang gezet en kan het zijn dat een leerling geschorst wordt door het gedrag van zijn/haar ouders.

 

 

Klachtenregeling

Problemen uit de buurt bespreken wij niet binnen de school. Wij gaan ervan uit dat veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen worden afgehandeld in goed overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en directie. Als dat echter niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kunt u hiervoor te­recht bij de interne vertrouwenspersoon, Martine Kok. Elke ouder, kind of medewerker kan een beroep doen op deze vertrouwenspersoon bij problemen waarover hij/zij niet met iedereen durft te praten. Het spreekt voor zich dat dergelijke gesprekken vertrouwelijk behandeld worden. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, wordt u doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van SCPO.

  • De vertrouwenspersoon van SCPO is de heer B. van Elst. Meneer van Elst is schriftelijk te bereiken via Postbus 223, 8200 AE Lelystad en telefonisch via 0320-234573.
  • De klachtenregeling van SCPO kunt u vinden op de website van SCPO:scpo-lelystad.nl.
  • De SCPO is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor Christelijk Onderwijs, die schriftelijk te bereiken is via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag of via info@klachtencommissie.org . Op werkdagen zijn zij telefonisch te bereiken tussen 09.00-15.00 uur op tel.nr.: 070-3861697.