Kids

Informatieblad

KC Het Mozaiek is gevestigd aan de Kempenaar 21-06 in Lelystad. Er worden kinderen opgevangen van 0 t/m 12 jaar. De directeur van KC Het Mozaïek is verantwoordelijk voor zowel het onderwijs als de opvang binnen het KC.
Onze visie

Kindcentrum (KC) Het Mozaïek is een KC in ontwikkeling. Samen werken wij vanuit één visie, waarin wij werken vanuit onze drie kernwaarden:

Authentiek: we zijn trouw aan onszelf, we weten wie we zijn en wat we voor de ander kunnen betekenen.

Verschillig: we zijn gericht op de ander. Jij gaat ons namelijk aan ons hart!

Opbouwend: voor kinderen van nul tot twaalf jaar bieden wij een plek om je te ontwikkelen op je eigen manier.

 

De groepsgroottes

Kinderdagverblijf (KDV) Het Mozaïek heeft maximaal 14 kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar onder haar hoede. Er zijn maximaal drie nuljarigen per dagdeel aanwezig.

Peuterspeelzaal (PSZ) Het Mozaïek heeft maximaal 16 kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar in haar groep.

Buitenschoolse opvang (BSO) Het Mozaïek bedient maximaal 44 kinderen in de leeftijd van vier tot en met 12 jaar. Hierbij geldt een maximum van 20 kinderen van vier tot zeven jaar. De overige kinderen hebben een leeftijd van zeven tot 13 jaar.

 

We hebben gemerkt dat de kinderen het liefste in hun eigen BSO lokaal spelen. Het BSO lokaal is geschikt voor maximaal 15 kinderen. Als de groep groter is, kan te allen tijde de middenruimte gebruikt worden. Natuurlijk kan het PSZ lokaal ook altijd gebruikt worden door de BSO kinderen. Gezien de inrichting is deze ruimte met name geschikt voor de jongste BSO kinderen (vier tot maximaal zeven jaar). Als de groepsgrootte boven de 15 kinderen uitkomt en we dus gebruikmaken van meerdere ruimtes, houden we hier rekening mee in het activiteitenaanbod.

 

De opvang

De opvang is gevestigd in KC Het Mozaïek. De zij-ingang wordt met name door het KDV en PSZ gebruikt en de hoofdingang door de BSO. Ook kan de BSO gebruikmaken van de ingang aan de kant van het lokaal (bij de bovenbouw).

 

Werkwijze

Als team onderwijs en opvang hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

 • Open van 7.30 tot 18.30 uur;
 • Kinderen leren in één pedagogisch klimaat;
 • Maatwerk voor ieder kind;
 • Nadruk op rekenen, taal en lezen;
 • Het is belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn en openstaat voor verschillen. Binnen Het Mozaïek willen we zelf de ruimte nemen, maar ook de ander de ruimte geven zodat hij/zij kan zijn wie hij/zij is.

 

De medewerkers van het KC vangen de kinderen in een vertrouwde, open en prettige sfeer op. Betrokkenheid, rust en kindgericht werken en denken zijn, naast het ontwikkelen van vaardigheden, belangrijke aandachtspunten. In iedere groep wordt gekeken naar wat de kinderen nodig hebben, waarna het programma hierop wordt aangepast.

 

Alle drie de opvanggroepen hebben een eigen dagindeling. Wanneer kinderen de behoefte hebben om bij een broertje of zusje te zijn op de andere groep wordt hier, waar mogelijk, gehoor aan gegeven. Dit geldt ook voor de behoefte om even in een andere omgeving te spelen of om aan een activiteit mee te doen.

 

Drie-uursregeling

De drie-uursregeling houdt in dat er maximaal drie uur per dag minder personeel mag worden ingezet. Voorwaarde is wel dat gedurende die drie uur minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig is.

 

KDV Het Mozaïek wijkt op de volgende tijden af van de beroepskracht-kind-ratio (BKR):

 • 8.00 – 08.45 uur
 • 12.30 – 14.00 uur (pauze medewerkers)
 • 16.45 – 18.00 uur

Op de volgende tijden is de inzet van personeel conform de vereiste BKR:

 • 7.00 – 08.00 uur
 • 8.45 – 12.30 uur
 • 14.00 – 16.45 uur
 • 18.00 – 18.30 uur (verlengde opening)

Op PSZ Het Mozaïek werken we met twee pedagogisch medewerkers op maximaal 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar.

 

Drie-uursregeling BSO

Schoolweken

Op de volgende tijden is de inzet van personeel conform de vereiste BKR:

 • 7.00 - 18.30 uur (maandag tot en met vrijdag) 

Vakantieweken of schoolvrije dagen

Gedurende maximaal drie uur per dag mag er tijdens vakantieweken en op schoolvrije dagen minder personeel worden ingezet. Voorwaarde is wel dat gedurende die drie uur minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig is.

 

Kernlocatie Het Mozaïek wijkt op de volgende tijden af van de BKR:

 • 8.30 – 9.00 uur
 • 13.30 – 15.00 uur (pauze medewerkers)
 • 16.30 – 17.30 uur

Op de volgende tijden is de inzet van personeel conform de vereiste BKR:

 • 7.00 - 8.30 uur
 • 9.00 - 13.30 uur
 • 15.0 – 16.30 uur
 • 17.30 – 18.30 uur

 

Medewerkers

Elke groep heeft vaste medewerkers en elk kind heeft een eigen mentor. Zij voert de ontwikkelingsgesprekken met de ouders en fungeert waar nodig als aanspreekpunt. Wij streven ernaar met vaste flex-medewerkers te werken, wanneer een medewerker verlof heeft of anderszins niet aanwezig kan zijn.

 

Activiteiten

Kinderdagverblijf (KDV)

De dagopvang kinderen krijgen verschillende activiteiten aangeboden, passend bij hun ontwikkelingsniveau en leeftijd. Er wordt gewerkt met een dagschema met daarin de verzorgingsmomenten zoals het verschonen, eten en drinken. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind. Maar ook zelfstandig worden, leren samenwerken, problemen oplossen en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk en hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Door het gebruik van de speelgang kunnen de activiteiten beter aangepast worden op de interesse/ontwikkeling van de kinderen.

 

Peuterspeelzaal (PSZ)

De peuterspeelzaal heeft een groepsruimte die is ingericht als een veilige en vertrouwde leer- en speelomgeving voor peuters. In de groep zijn diverse hoeken waar kinderen hun fantasie kwijt kunnen, maar waar zij ook samen of alleen kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Tijdens het buitenspelen maken we gebruik van een gedeelte van het schoolplein en de patio.

De onderdelen van een dagschema zijn:

 • Speelleren in de grote groep (kring begroeting)
 • Vooruitkijken
 • Speelwerken
 • Terugkijken
 • Speelleren in de kleine groep
 • Fruit eten en drinken
 • Buitenspelen of naar de gymzaal

 

Het dagschema hangt zichtbaar in de groep. Zie de bijlage voor meer informatie over het VVE-aanbod (voor- en vroegschoolse educatie) van de peuterspeelzaal.

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

De BSO-kinderen kunnen kiezen uit groepsactiviteiten en keuzeactiviteiten. Het uitgangspunt van de keuzeactiviteiten is dat kinderen deze zelfstandig kunnen uitvoeren, de medewerker heeft hierin een coachende rol. Rust en ruimte voor de eigenheid van de kinderen is belangrijk, evenals het streven naar zelfstandigheid en samen spelen. Als gezonde school stimuleren we het buiten spelen, ook bij minder mooi weer.

 

Samenwerking KDV en BSO

Elk kind heeft de natuurlijke drang om zich te ontwikkelen en de wereld om zich heen te gaan verkennen. Daar waar mogelijk, maken wij verbinding tussen het KDV en de BSO, hierdoor ontstaat er een rijke speel- en leeromgeving. De samenwerking tussen KDV en BSO heeft als voordeel dat de kinderen van elkaar en van anderen dan leeftijdgenootjes leren en leren samenwerken.

Zo vinden wij het erg belangrijk dat de bijna vierjarigen van het KDV, de tijd krijgen om te wennen op de BSO.

 

De jongste KDV-kinderen maken gebruik van één slaapruimte. Ieder kind heeft een vaste, vertrouwde slaapplaats. Door middel van een kaartje/plattegrond is duidelijk waar ieder kind ligt te slapen.

 

Het vierogenprincipe

Onze pedagogisch medewerkers zijn goed opgeleid en toegerust om signalen te herkennen, problemen te bespreken en open te communiceren over wat ze aan het doen zijn. Door de aanwezigheid van zowel personeel van school als van opvang is het te allen tijde mogelijk om bij elkaar binnen te lopen. Door de vele ramen is er goed zicht op wat er in de groepen gebeurt. Er zijn altijd meerdere personen in het gebouw aanwezig. Dit hoeft niet altijd een pedagogisch medewerker te zijn, maar dit kan ook een andere medewerker van het KC zijn.

 

Speelruimte

In de groep is voldoende speelruimte per kind aanwezig. De patio grenst aan de gang, deze buitenruimte is geschikt voor de kinderen van 0 tot 6 jaar. Daarnaast kan er voor de BSO-kinderen (eveneens onder toezicht van de medewerkers) gekozen worden voor het gebruik van het speelplein en het veld rondom het KC. In overleg met ouders, medewerkers en kinderen kan ervoor gekozen worden de oudere kinderen (vanaf 7 jaar) met beperkt toezicht buiten te laten spelen. Sinds het najaar van 2019 hebben we twee hoeken gecreëerd in de gang tussen de kinderopvang en de kleutergroep, om het samen spelen en ontmoeten van peuters en kleuters te bevorderen.

 

Vakanties

Tijdens de schoolvakanties is er een aangepast activiteitenprogramma voor de opvang.

 

Kinderdagverblijf

In de vakanties werken we op het kdv op een vergelijkbare manier als in de schoolweken. Bij afwezigheid van vaste pedagogisch medewerkers proberen we zoveel mogelijk om deze te vervangen met bekende gezichten. In de planning zorgen wij ervoor dat er altijd minimaal één bekende, vaste medewerker ingeroosterd is.

 

Buitenschoolse opvang

In de vakanties is BSO Het Mozaïek de vaste kernlocatie voor de 4+ en 6+ kinderen van Het Mozaïek, BSO De Zeppelin en BSO De Jungle. Kinderen die ouder zijn dan 9 jaar zijn welkom op Ziezo.

  

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is elke werkdag geopend van 7.00 tot 18.00 uur voor kinderen waarvan de ouders een standaard contract hebben afgesloten. Verlengde opening tot 18.30 uur is mogelijk als u een extra contract afsluit. Het is ook mogelijk om verlengde opening af te nemen tot 14.00 uur.

 

De peuterspeelzaal is open op de volgende dagen en tijden:

 

Maandag

8.15 - 11.30 uur en 12.30 – 15.45 uur

Dinsdag

8.15 - 11.30 uur en 12.30 – 15.45 uur

Woensdag

8.15 – 11.30 uur

Donderdag

8.15 - 11.30 uur en 12.30 – 15.45 uur

Vrijdag

8.15 – 11.30 uur

 

In de planning van de kinderen proberen we de tweejarigen zoveel mogelijk in de ochtendgroepen te plaatsen en de driejarigen in de middaggroepen. Met ingang van 1 mei 2020, bieden we de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) doelgroepkinderen vijf dagdelen aan van ieder 3.25 uur. VVE-doelgroepkinderen kunnen zo gebruikmaken van 16 uur VVE  aanbod.

 

De buitenschoolse opvang is elke werkdag aansluitend bij de schooltijden geopend voor voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.30 uur en naschools van 14.00 tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en in vakanties is er de hele dag opvang.

 

Haal- en brengtijden

We verwachten dat de kinderen van het kinderdagverblijf voor 9.00 uur zijn gebracht, zodat de groepen daarna aan het dagritme kunnen beginnen. Voor ouders die naast een hele ook een halve dag afnemen, kunnen de kinderen tussen 12.30 en 13.00 uur gebracht of gehaald worden. Tussen 16.00 en 18.00 uur kunnen de kinderen worden opgehaald.

 

Jonge kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang worden door een pedagogisch medewerker naar de klas gebracht. Om 14.00 uur brengt de leerkracht het kind naar de buitenschoolse opvang. Oudere kinderen gaan zelfstandig naar de eigen groep/BSO. Met de kinderen en hun ouders wordt besproken of kinderen zelfstandig mogen gaan en komen.

 

In de ochtend kunt u uw kind naar de peuterspeelzaal brengen van 8.15 tot 8.30 uur en ophalen van 11.15 tot 11.30 uur.

In de middag kunt u uw kind brengen van 12.30 tot 12.45 uur en ophalen van 15.30 tot 15.45 uur. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen is de peuterspeelzaal gesloten. De peuterspeelzaal sluit aan bij het vakantierooster van Het Mozaïek en is 40 weken per jaar geopend.

 

Vervoer kinderen andere scholen

Kinderen worden op verschillende manieren van en naar school gebracht. We gebruiken hiervoor een bakfiets en taxivervoer. Mogelijk gaan we in 2021 gebruikmaken van een BSO-bus.

GO! maakt op dit moment geen gebruik van de Stint. Als vervanging van de Stints, worden de kinderen vervoerd met de taxi.